Archiwa tagu: Notariusz Toruń

Kancelaria notarialna – historia, prawo, zakres działania

W Polsce pracowanie jako notariusz należy do bardzo prestiżowych zawodów, ponieważ bynajmniej nie jest tylko – jak to się zazwyczaj powiada – personą, jakiej mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, ale także kimś, kto doskonale odnajduje się w kruczkach prawnych. Przedstawiciel notarialny winien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Klientów i troszczyć się o nich w każdej powierzonej mu kwestii. Najważniejsze pytanie – jakie kwestie możemy powierzyć notariuszowi i co z kosztami? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał pojawić się w XII stuleciu, co mają potwierdzać nadania królewskie z ery Bolesława Krzywoustego. Za to potwierdzony w 100% jest fakt, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy rozpowszechniony polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został sporządzony przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty pojawiały się nieustannie po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozkwitał przede wszystkim w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim procesy zobowiązujące do przedstawienia wiarygodnych dokumentów oraz innych poświadczeń notarialnych. W tym też czasie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, określające zasady działalności notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat istotnie się rozwinął, a bardzo ważną funkcję miał też gdy byliśmy pod zaborami, czyli na przestrzeni 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz stał się wtedy osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, minęło piętnaście lat zanim pojawiło się Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, ale II wojna światowa i czasy powojenne sprawnie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. W czasach PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, na przykład prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Ustawicznie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w Polsce jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Wprawny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, lecz po pierwsze, dba o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym zadaniem stało się dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych Klientów i m.in. z tego powodu w czasie swoich działań musi być nadzwyczaj sumienny oraz precyzyjny. Notariusz to również człowiek, któremu Kontrahenci przekazują swoje tajemnice oraz kłopoty i co za tym idzie jedną z kluczowych cech, którą winna nam zagwarantować świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, lecz warto wybadać, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu zamierzamy zlecić niebagatelne dla nas sprawy, ma regularnie pomnażaną, branżową wiedzę. Sprawdźmy równolegle, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez stresu zostawimy ważne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne są na liście ofertowej w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Bez tego się nie obejdziemy, gdyż przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Stanowczo więcej ważnych papierów musi do kancelarii notarialnej doręczyć ten, kto sprzedaje analizowane lokum. Gdy mówimy o kupującym, jest to stosunkowo niedługa lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP i ewentualnie poświadczenia z banku, dokumentujące wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego dużo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najważniejszych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, aby były one przystępne i przyswajalne dla obu stron. Dopilnowanie, by wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne ze stanem faktycznym to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Jakie są typy aktów notarialnych i ile wynosi taksa notarialna?

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne włącza się do naczelnych dokumentów urzędowych, dzięki którym dokładnie zostaje wskazana czynność prawna. Sporządza się je wtedy, gdy obligatoryjnie wymagają tego przepisy prawa bądź jeżeli dwie osoby przedstawiają taką wolę. Od rzeczonych dwóch elementów uzależniona jest sama struktura konkretnego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w paru przypadkach:

 • Jeżeli osoba wcale nie umiejąca czytać złoży oświadczenie woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przejścia własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przenoszącej własność nieruchomości, którą zawiera się w zamiarze wykonania trwającego przedtem zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy zawieranej w charakterze prolongowania czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przekazania prawa wieczystego użytkowania i umowa przekazująca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej darczyńcą w czasie zawierania umowy darowizny
 • Umowy mówiącej o rozdziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa poprzez kolejnego spadkobiercę prawnego i rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy odsprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą zostać napisane również testamenty – a mianowicie dysponowania majątkiem przed śmiercią, jednak nie jest to kategorycznie wymagane przez przepisy prawa – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, gdy Spadkodawcy praktycznie w ogóle nie są w stanie w świadomy sposób przedstawić swojej woli czy podjąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce także, kiedy występują kwestie sporne, by Spadkobiercy opracowali testament danej treści albo zarządzili swoim dobytkiem pod wpływem pogróżek Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych są gromadzone w u notariusza oraz tam muszą być chronione. Stronom oraz pozostałym upoważnionym osobom notariusz dostarcza wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypis aktu notarialnego musi być całkowitym odwzorowaniem oryginału. Notariusz oznacza go pieczątką oraz odręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa niż jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być połączony pieczęcią

Opłaty notarialne – taksa notarialna, podatek i in.

Każdorazowa pobierana przez notariusza zapłata jest wyznaczana przez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego notariusz nie może egzekwować zawyżonej stawki od Klientów, gdyż jest „urzędnikiem” państwowym i bezustannie musi działać w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego fundamentalnych czynności prawnych należy sporządzanie aktów notarialnych, świadectw dziedziczenia, zaświadczeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu albo kopii z przedłożonym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w wyznaczonym miejscu), wypisywanie raportów (przykładowo. spółek), przekazywanie oświadczeń, pobieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, przygotowywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, przygotowywanie protestów weksli i czeków, tworzenie wzorów aktów, oświadczeń i pozostałych dokumentów. Opłaty notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, mianowicie wartość obiektu czynności prawnej plus procent od nadwyżki. Innymi słowy, górna wielkość stawki, którą pobiera notariusz za dokonanie pojedynczej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł i 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, ponad 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, ponad 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zabezpieczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, natomiast w przypadku czynności wykonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł).

Dokładny cennik innych opłat notarialnych – wielkości należności sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem:  Notariusz Toruń