Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Elementami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem musi zaświadczyć w toku procesu sądowego, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie oraz zarobki dostateczne do utrzymania. Nieozdowne jest także wykazanie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, a także środowisko, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również deklaracje świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją obo­wią­zek utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię uporządkowania wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona brakiem możliwości wspólnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta oraz ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Opieka naprzemienna

Zwykle dobrym metodą z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, ale może również powstać w formie zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Ważna jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać razem, a jakie osobno. W ramach porozumienia adwokat może dopisać dopełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko posiada różne miejsca zamieszkania i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

W przypadku, gdy rodzice nie mogą stworzyć wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na bazie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sprawach można starać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, gdy użyte wcześniej łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub kiedy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe przez długi czas, kiedy te czynniki zanikają można starać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takiej sytuacji można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, chociaż łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga udowodnić, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu