Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.