Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu niezbędne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą budowę i nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.