Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują rozległy zakres działań. Zazwyczaj dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych wypadkach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba zapisana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu niezbędne jest spełnienie paru kryteriów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i sporządza protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna zamierza ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą budowę i nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Z reguły pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Implanty zębowe

Implantologia jest obecnie nowatorską dziedziną stomatologii. Opiera się na uzupełnianiu i naprawie luk w uzębieniu. Implant to sztuczny korzeń zęba wykonany indywidualnie, zazwyczaj z tytanu, zastępujący usunięty lub utracony wcześniej korzeń naturalny. Implant stomatologiczny umożliwia zamocowanie nowej korony zębowej w miejsce utraconego zęba. Implanty umieszcza się w kość wyrostka zębowego.

Korona sztucznego zęba mocowana jest na stałe i dopasowywana kolorem i teksturą do innych zębów, by zmniejszyć widoczność ubytku. Implanty zębów mogą imitować zęby pojedynczo, a także całe łuki zębowe. Implanty poprawiają komfort pacjenta przy wysokim standardzie estetycznym. Chirurg stomatolog dopasowuje najodpowiedniejsze z dostępnych uzupełnień indywidualnie dla każdego pacjenta. Po zabiegu implanty widziane są jak naturalne zęby.

KIEDY STOSOWAĆ IMPLANTY?

Jakiekolwiek braki zębowe zaleca się do natychmiastowego odbudowania. Wskutek utraty zęba zwiększa się ryzyko powstania problemów ze zdrowiem. Sąsiadujące zęby mogą przechylać się z zębodołu czego powodem jest brak podparcia. Co więcej zwiększa się obciążenie, co jest przyczyną ich ścierania. W miejscu braku zęba zanika kość, przez co później może dojść do wypadania kolejnych zębów. Zaburzony układ żucia negatywnie oddziałuje na stawy, co przyczynia się do nawracających migren oraz kłopotów ze snem i mową.

Zazwyczaj implanty wstawia się w przypadku pojedynczych ubytków albo z uwagi na estetykę. Braki powodują deformację twarzy. Ma ona charakterystyczny starczy wygląd: zapadająca się szczęka, cienkie usta, długi nos oraz liczne zmarszczki. Warto też zwrócić uwagę na to, że implanty zębowe zastępują protezy, które są często źle dopasowane i przesuwają się w trakcie jedzenia.

PROCEDURA WSZCZEPIENIA IMPLANTU

Pierwszym etapem jest wizyta u stomatologa, w trakcie której realizuje się pełną analizę pacjenta i potencjalnych przeciwwskazań do zabiegu.

Następnie odbywa się wszystkie potrzebne badania, tak aby wykluczyć choroby, które mogłyby stanowić przeszkodę. Istotne są badania dotyczące stanu kości.

Dopiero po przeprowadzeniu wszelkich badań i konsultacji chirurg stomatolog aplikuje implanty. Sam zabieg zajmuje kilkadziesiąt minut. Dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego, zabieg nie boli. W trakcie standardowego zabiegu świdruje się w kości otwór, gdzie stomatolog wstawia implant.

RODZAJE IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

Rodzaj implantów zawsze dobiera lekarz , a przed wyborem obowiązkowa jest konsultacja. Najbardziej znane z nich i najczęściej stosowane są implanty tytanowe. Tytan zapewnia długi okres użytkowania. Minusem tytanowych implantów zębowych jest ich estetyka. Zazwyczaj implant nie powinien być odkryty, zdarza się, że dochodzi do odsłonięcia obszaru szyjek zębowych , co prowadzi do uwidocznienia tytanowej części implantu.

Zastępnikiem dla implantów tytanowych są implanty cyrkonowe, nazywane także implantami ceramicznymi. Uważane są za najestetyczniejszą metodę, ponieważ imitują naturalną tkankę zębową i mają wyższą odporność na ścieranie oraz wpływ elementów zewnętrznych – przykładowo korozję, a także zmiany temperatury .

ZALETY IMPLANTÓW ZĘBOWYCH

Implanty są w głównej mierze trwałym i pewnym wypełnieniem ubytków zębów. Wyglądają i funkcjonują jak naturalne zęby, zapewniają całkowity komfort, dzięki czemu eliminują niepewność tak, jak jest w przypadku luźnych protez. Nie ma konieczności piłowania naturalnych, sąsiednich zębów, tak jak w przypadku mostów protetycznych. Dodatkowo zabezpieczają przed zanikaniem kości, który następuje po utracie zębów. Odtwarzają prawidłowe funkcje żucia, co umożliwia spożywanie jedzenia bez żadnych ograniczeń.

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

Przed wstawieniem implantu wymagane jest wykonanie szeregu badań. Lekarz ocenia ilość oraz jakość kości, a także stan sąsiadujących zębów. Zwykle organizm dobrze przyswaja implanty, jednak istnieje sporo przeciwwskazań.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem są ciąża oraz nieustabilizowana cukrzyca. Możliwość wykonania implantów odbierają też choroby psychiczne oraz schorzenia wyniszczające organizm: AIDS, nowotwory, alkoholizm, narkomania. Również dolegliwości przyzębia i jamy ustnej, na przykład parodontoza, mogą uniemożliwić przyjęcie implantu zęba.

IMPLANTY ZĘBOWE – MOŻLIWE POWIKŁANIA

Implanty są ciałem obcym i ze względu na to, możliwe jest ryzyko odrzucenia. Właściwy zabieg minimalizuje to ryzyko. Najcześciej występującymi nieprzyjemnymi skutkami procesu leczenia są dyskomfort, zasinienie i opuchlizna tkanek. Może wystąpić również ból, na który przepisuje się leki przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. W przypadku powiększenia się węzłów chłonnych, bólu gardła czy gorączki należy jak najszybciej umówić się na wizytę do stomatologa .

CENY IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

Wszczepienie implantów to jeden z najdroższych zabiegów w stomatologii.

Ceny są zróżnicowane i wynikają z wielu zmiennych. Oscylują między 1600 do nawet 4 000 zł za jedną śrubę. Do kosztów należy także doliczyć cenę diagnostyki, zabiegu, łącznika protetycznego, śruby gojącej oraz korony protetycznej. Ceny koron też są rozmaite i uzależnione od ich rodzaju. Im solidniejsze i bardziej estetyczne tym cena rośnie. Może to być wydatek rzędu od 500 do 1 200 zł.

Po przeliczeniu nakład pełnego zabiegu sięga od 4 do 8 tysięcy zł.

Rodzaje depilacji laserowej

Współcześnie gładkie ciało bez niepotrzebnego owłosienia jest celem, który pragnie osiągnąć wiele osób. Z tego powodu, dostępne są odmienne sposoby eliminowania włosów. Najbardziej pożądanymi cechami, jakimi powinna charakteryzować się depilacja porządnej jakości są trwałość, by włosy nie odrastały z powrotem zbyt szybko oraz skuteczność, by metoda usuwała całość, zamiast niewielkiej części owłosienia. Najnowszym oraz obecnie najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest depilacja laserowa, która gwarantuje długotrwałe rezultaty. Wszystko to dzięki nieustannie udoskonalanym technologiom oraz sprzętowi wykorzystującemu najnowsze techniki.

Depilacja laserowa jest szczególnie polecana tym osobom, które mają włoski podatne na wrastanie w skórę (te trudniej usunąć innymi sposobami) oraz pojawiania się drobnych stanów zapalnych lub krostek. Depilację laserową zwykle trzeba ponawiać, jednak seria zabiegów pozwoli pozbyć się włosów nawet na parę lat.

RODZAJE DEPILACJI LASEROWEJ

Usuwanie zbędnego owłosienia jest możliwe dzięki różnym techniki. Celem ich wszystkich jest zapewnienie długotrwałego efektu gładkiej skóry. Od innych sposobów usuwania włosów, depilację metodami laserowymi wyróżnia to, że likwidują nie tylko samą konstrukcję włosa w jego ponad skórnej części, ale także pozbywa się cebulki, co zapobiega ponownemu odrastaniu włosa.

Tradycyjna depilacja laserowa

Najbardziej znana metoda polega na niszczeniu struktury włosa przy wykorzystaniu energii cieplnej, która bierze się z lasera. Światło emitowane przez laser wpływa do mieszka włosowego, gdzie jest absorbowane przez znajdującą się w środku melaninę. Dzięki temu struktura włosa zostaje zniszczona, co skutkuje jego usunięciem. Depilację tym sposobem trzeba odnawiać, ponieważ laser napromieniowuje tylko te włosy, które znajdują się w fazie wzrostowej. Trzeba więc poczekać aż włosy, jakie były wcześniej w fazie uśpienia znajdą się w fazie wzrostu. Zabiegi można przeprowadzać najszybciej w odstępie kilku tygodni, w niektórych przypadkach nawet kilku miesięcy – w zależności od depilowanego obszaru ciała.

Osiągnięcie długotrwałych efektów wymaga przeprowadzenia 3-6 zabiegów, jednak efekt jest wart kilkukrotnych odwiedzin w gabinecie kosmetologicznym, bo utrzymuje się zwykle przez parę lat. Oznacza to absolutną skuteczność i trwałość zabiegu. Dostępne są też zabiegi utrwalające, jakie wykonuje się raz w ciągu roku. Co więcej ta metoda daje poczucie pewności i komfort, a także uwalnia od konieczności ciągłego (nawet codziennego) usuwania włosków np. tak jak w przypadku maszynki do golenia. Niestety może nie zadziałać w przypadku jasnych lub siwych włosów.

Elektroliza

Elektrolizę wykonuje się dzięki specjalnej maszynie, która przy użyciu cienkiej igły emituje niskie natężenie stałego prądu oraz tym sposobem niszczy cebulkę włosa. Igła musi zostać wbita w każdy mieszek włosowy, ponieważ ta metoda uszkadza włosy oddzielnie. Średnio włos jest niszczony w ciągu 30 sekund. Z tej przyczyny elektroliza jest długotrwałym zabiegiem. Zazwyczaj zależy to od miejsca oraz ilości włosków, jakie mają być poddane zabiegowi. Ta metoda depilacji może wywoływać niewielkie uszkodzenia skóry, które powinny zniknąć po kilku dniach.

Elektroliza jest oceniana jako jedna z najlepszych metod depilacji i najskuteczniejszych wśród innych technik. Dzięki niej, z niedużym poświęceniem, można pozbyć się niechcianego owłosienia z pach, twarzy oraz innych partii ciała. Tak samo jak w przypadku najbardziej znanej depilacji laserowej, często zabieg elektrolizy należy powtórzyć w gabinecie kosmetycznym, z uwagi na różne tempo wyrastania włosów. Co więcej dobrze działa na ciemnych i na jasnych włosach, dlatego że zabieg nie jest zależny od stężenia melaniny we włosie, a przynosi zachwycające rezultaty.

Termoliza

Termoliza przypomina elektrolizę, jeśli chodzi o sposób działania, ale różni się pod paroma względami. Przede wszystkim urządzenie, za pomocą którego termoliza jest przeprowadzana emituje zmienny prąd o niskim natężeniu, ale o dużej częstotliwości. To wywołuje efekt termo – koagulacyjny, jaki niszczy strukturę włosa do samej cebulki. Co więcej igła trafia do cebulki włosa na mniej więcej 1 lub 2 sekundy, co w dużym stopniu skraca czas zabiegu. To sprawia, że termoliza zdecydowanie bardziej pasuje do eliminowania włosów z większych obszarów (na przykład z nóg) w w zestawieniu z elektrolizą.

Ta metoda depilacji także może powodować drobne uszkodzenia skóry – strupy lub zaczerwienienia, które powinny ustąpić po kilku dniach od zabiegu. Termoliza usuwa jasne i ciemne włosy, a jej efektywność jest zbliżona do elektrolizy. Po przeprowadzeniu kilku zabiegów, jakie usuną wszelkie włosy, zepsute cebulki włosów uniemożliwiają ponowny wzrost włosa, co sprawia, że ta metoda jest niezwykle trwała.

Blend

Blend jest połączeniem termolizy i elektrolizy, ponieważ zastosowuje na równi minimalne natężenie stałego prądu oraz połączenie zmiennego prądu i dużej częstotliwości. To gwarantuje tej metodzie wyższość nad pozostałymi i ze względu na to jest najskuteczniejszą metodą depilacji. Trwale uszkodzone cebulki włosów, nie regenerują się, co sprawia włosy nie wyrastają ponownie. Blend jest zabiegiem długotrwałym, dlatego wykorzystuje się go w obszarze mniejszych powierzchni ciała i tak jak pozostałe zabiegi należy go powtarzać, ponieważ włosy da się poddać zabiegowi tylko w fazie wzrostu.

www.depilacja-torun.pl

Kriolipoliza – usuwanie tkanki tłuszczowej

Każdy z nas chciałby pochwalić się smukłą sylwetką, wpadamy w kompleksy obserwując idealizowane w mediach figury, w tym samym stopniu kobiet jak i mężczyzn. Chcemy dążyć do tego aby poczuć się dobrze ze własnym ciałem ,co jest naturalnym i odpowiednim myśleniem. Co robić aby być w dobrej formie? Oczywiście niezbędny jest ruch, i to nie trochę, lecz wybór adekwatnych treningów, które poprawią wygląd danych części ciała, wzmocnią tkankę mięśniową oraz poprawią nastawienie do własnego ciała. Ważna jest też odpowiednia dieta, dzięki której możemy utrzymać idealną wagę. Zdarzają się jednak, że utrzymanie formy lub tym bardziej samo schudnięcie jest niezwykle ciężkim zadaniem, zajmuje masę czasu a same rezultaty nie są do końca widoczne. Może zdarzyć się tak w wielu sytuacjach i z wielu powodów. Przykładowo nasz organizm może posiadać skłonność do zbierania tłuszczu w jednym miejscu, które w takim wypadku niezwykle ciężko wymodelować, nawet ćwicząc i trzymając dietę. Powodem może być również choroba, która uniemożliwia utratę kilogramów. Co zrobić w takiej ewentualności? Jak uzyskać naszą idealną sylwetkę? Wiadomym jest, że zabiegów czy operacji jest wiele, jednak na co warto się zdecydować? Świetnym wyborem może być zabieg nazwany kriolipolizą.

Kriolipoliza nie jest dość popularnym zabiegiem, nie tylko w Polsce, ale i jest mało znana na świecie. Z jakiego powodu? Ponieważ, że jest to najnowsza metoda, która dopiero niedawno czyli dwa lata temu została wynaleziona w USA. Innowacyjny zabieg medycyny estetycznej, który ma zastąpić bardziej inwazyjne metody takie jak np. liposukcja. Wymyślili go dwaj specjaliści ze kliniki w Massachusetts. Ich zdaniem ochładzanie daje możliwość ubytek tkanki tłuszczowej znajdującej się pod skórą i to wykazali. Dzięki temu udało się opracować metodę mrożenia tkanek tłuszczowych. Zabieg nie jest inwazyjny dlatego, że nie narusza skóry; tylko lipidy tych komórek mogą się krystalizować w takiej temperaturze, inne tkanki wymagają wyższej temperatury, a więc tkanki nerwowe czy mięśniowe pozostają zdrowe. Jest to w takim razie jak najbardziej bezpieczne dla całego organizmu. Przed przeprowadzeniem zabiegu kriolipolizy nie musimy się specjalnie badać czy wyrzekać się czegoś, jak to jest w przypadku innych zabiegów medycyny estetycznej. Jak przeprowadzany jest więc zabieg i ile trwa? Zabieg kriolipolizy trwa bardzo krótko, bo tylko mniej więcej godzinę, ale może to zależeć od powierzchni ciała osoby. Dane części ciała jest traktowana osobno. Wykorzystywany jest specjalny aplikator, który wysysa temperaturę z tkanek, które w tym momencie zaczynają obumierać i rozpadają się. Tłuszcze które są uwalniane przedostają się do krwioobiegu, następnie do wątroby, po czym są wydalane z organizmu. Co ze skutecznością tej metody? Jest ona stuprocentowo efektywna, jednak rezultaty nie są zauważalne od razu. Musimy na nie poczekać około 4 tygodnie jako,że pozbywanie się przez organizm naruszonych tkanek. Rezultaty są trwałe, więc opłaca się chwilę na nie poczekać. Specjaliści twierdzą, że wykorzystując tą metodę są w stanie zagwarantować utratę aż 25-40% tłuszczu, jest to efekt tylko jednego zabiegu, ale oczywiście można go powtarzać, nawet do 5 razy. Musimy przyznać, że jest to całkiem zachęcające. Jeśli chodzi o jakieś przeciwwskazania to jest ich tylko kilka. Kriolipoliza nie jest polecana dla kobiet ciężarnych i tych, które karmią, osoby z chorobami wątroby, cukrzycy czy osoby starsze. Dla kogo natomiast metoda jest zalecana? Szczególnie dla osób, które chcą pozbyć się tłuszczu z problematycznych i poszczególnych części ciała np. z brzucha, twarzy czy ud, ponieważ efekty najbardziej widać na mniejszych obszarach; metoda nie nadaje się za bardzo do modelowania większych powierzchni ciała. Jak już wcześniej zostało wspomniane, kriolipoliza jest bezinwazyjna a co się z tym łączy całkowicie bezpieczna, a także bezbolesna, możliwe jest jedynie uczucie chłodu. Co więcej nie musimy martwić się o jakiekolwiek komplikacje, pojawiają się małe i mało widoczne sińce lub zaczerwienienia, które jednak w ekspresowym tempie ustępują, a więc nie mamy się czym martwić. Kriolipoliza niesie za sobą sporo pozytywnych efektów ubocznych, jak na przykład wygładzenie cellulitu, poprawa stanu skóry- jej elastyczności . Zabieg musi przeprowadzić doświadczony specjalista: kosmetyczka, lekarz lub pielęgniarka, którzy mają odpowiednią wiedzę na temat zabiegu. Kriolipoliza nie powinna być porównywana do liposukcji, która jest już zabiegiem chirurgicznym, tłuszcz jest wycinany, jest to więc sposób inwazyjny ponieważ jest wykonywany pod skórą.

Jeśli więc chcesz zmniejszyć rozmiar swojej sylwetki nawet o 5-8 cm, wybierz kriolipolizę. Rezultaty na pewno cię zadowolą i spowodują, że będziesz czuć się świetnie ze swoim ciałem. Koszty tego zabiegu estetycznego oczywiście się różnią zależnie od kliniki, od powierzchni ciała oraz czasu działania aplikatora. Jedno przyłożenie nie powinno kosztować jednak fortuny, mniej więcej od 300 do 600 złotych więc warto zaoszczędzić, szczególnie ze względu na fakt, że rezultaty widoczne są długo.

Kriolipoliza Cryolipolysis Ice Shaping

Cudowne działanie Aloesu

Aloes to roślina, która zdobi nasze domy jako, że bez problemów możemy hodować go w doniczkach. Jest to roślina, która potrafi przeżyć nawet w najcięższych warunkach, przykładowo kiedy w pobliżu nie ma wody. Odnajdziemy mnóstwo odmian aloesu, ale najbardziej popularnymi są aloes drzewiasty i zwyczajny. Roślina ta pochodzi z Afryki a dokładniej z Półwyspu Arabskiego i nawet w starożytności odkryto jej medyczne i kosmetyczne zastosowania. Kiedyś używało się go w szczególności do leczenia chorób płuc i oparzeń, gdyż przyspiesza gojenie się skóry. Współcześnie jest to bardzo ważny składnik wykorzystywany nie tylko w medycynie, ale także w szeroko pojętej kosmetologii. Właściwości aloesu są ogromne, jako, że ma ona w sobie szereg witamin i nie tylko. Gdzie dokładnie kryją się te wszystkie odżywcze składniki? Aloes ma dość sztywne łodygi, w których jest miąższ, będący jego najcenniejszym składnikiem. Prawie w całości składa się z wody, jest to nawet do 96%, natomiast reszta to cenne składniki odżywcze. Miąższ jest bogaty w takie elementy jak np. niemal wszystkie witaminy, aminokwasy, różnego rodzaju sole mineralne, a także przeciwutleniacze, biotynę i enzymy roślinne oraz wiele, wiele innych. Dlatego też zyskał tak duże zainteresowanie i jest stosowany w wielu celach.

Aloes jest rewolucyjnym składnikiem jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Łatwo zauważyć, że jest bardzo dużo preparatów na bazie albo z dodatkiem aloesu. Te produkty są chętnie kupowane przez wiele osób, jako że ich regenerujące właściwości zazwyczaj są bardzo widoczne i dużo lepiej działające niż zwykłe kosmetyki. Po pierwsze, aloes znajdziemy w specyfikach do włosów, między innymi w odżywkach i szamponach. Dzięki aminokwasom i witaminom B2, A, C oraz E, aloes widocznie poprawia kondycję włosów, stają się one po pierwsze mocniejsze, lśniące. Co więcej aloes jest tak zwanym humektantem, który jest niezwykle ważnym składnikiem przy dobrej pielęgnacji włosów, jako, że głęboko nawilża skórę głowy. Bardzo bardzo często używa się żelu z aloesu, który posiada właściwości łagodzące łuski włosa. Dobrej jakości żel aloesowy powinien składać się z ponad 98% samego aloesu, przy zakupie warto więc zwrócić uwagę na skład danego produktu aloesowego.

Właściwa pielęgnacja naszej skóry powinna bazować na stosowaniu aloesu. Roślina jest bardzo często bazowym składnikiem wielu kremów nawilżających. Jak wcześniej zostało powiedziane, właściwości regenerujące i nawilżające aloesu są nieocenione. Jest dodawany najczęściej do kremów dla cery wrażliwej ze względu na to jak szybko leczy, na przykład bardzo dobrze daje sobie radę z podrażnieniami cery trądzikowej. Aloes stymuluje nawet produkcje kolagenu i elastyny a co za tym idzie poprawia się elastyczność skóry. Warto także wspomnieć o własnościach przeciwzapalnych. Zawiera w sobie kwas salicylowy, który łagodzi stan zapalny i łagodzi ból. Bardzo popularne są pomadki regenerujące do ust, właśnie z aloesem. Preparaty te mogą działać profilaktycznie ochraniając wrażliwą skórę ust przed wysuszeniem, które jest spowodowane przede wszystkim negatywnym wpływem wiatru, mrozu czy słońca. W dodatku, zmiękcza naskórek i pobudza regenerację jeżeli pojawiają się jakiekolwiek uszkodzenia ust. Jeszcze innym wykorzystaniem miąższu aloesu może być jego funkcja ujędrniająca, dlatego też balsamy do ciała wzbogacane są o aloes. Jest też doskonałym zamiennikiem balsamów dla skóry atopowej, jako, że załagadza podrażnienia i zapalenia.

Co ważne aloes jest bardzo dobrym pomocnikiem w zrzucaniu zbędnych kilogramów i uodpornieniu. Według ekspertów przyspiesza on metabolizm a także oczyszcza nasz organizm. Najbardziej skuteczne w tym wypadku jest picie soku z miąższem aloesu. Tego typu soki są stosunkowo drogie, ponieważ aloes jest tak cennym składnikiem, jednak opłaca się zainwestować w siebie dokładnie taką kurację. W szczególności dlatego, iż po pierwsze pomoże nam to w schudnięciu, ale dodatkowo oczyści nasze ciało z różnych toksyn, co w rezultacie poprawia nasze samopoczucie a zmęczenie nie jest już naszym problemem. Aloes ma bardzo dobry wpływ na pracę jelit. Sok z aloesu możemy kupić w prawie każdym sklepie albo zrobić go samodzielnie w domu.

Wracając do dbania o skórę twarzy, to istnieją domowe sposoby zastosowania aloesu. Możemy bez problemu stworzyć własną maskę. Wystarczy, że wydrążymy miąższ z łodyg i rozprowadzić go na czystą skórę twarzy. Maskę zostawiamy w taki sposób na kilkanaście minut, po czym dokładnie ją zmywamy. Tą metodą nasz skóra od razu nabierze blasku, będzie lepiej nawilżona i zregenerowana. Skutki działania miąższu aloesowego są najczęściej widoczne od razu. Jednak przeprowadzenie kilku razowej kuracji z pewnością przyniesie niesamowite rezultaty.

Jak widzimy aloes ma wielkie zastosowania i zbawienny wpływ na nasz skórę i cały organizm. Jest idealnym antidotum na zapalenia skóry, różnego rodzaju niedoskonałości czy zaczerwienienia. Miąższ aloesowy jest dodawany do najskuteczniejszych kosmetyków nawilżających. Należy pamiętać, że jest to przecież składnik naturalny bogaty w niezliczoną ilość witamin i minerałów, a więc z pewnością nie jest szkodliwy.

Mezoterapia twarzy – zabieg medycyny estetycznej

Zadbane, lśniące i gęste włosy oraz jędrna skóra są oznaką piękna, dla większości z nas pielęgnacja jest priorytetowym elementem naszego wyglądu. Włosy jak i skóra bardzo rzucają się w oczy, ponieważ są prawie cały czas na widoku i są faktycznym odzwierciedleniem kondycji zdrowia organizmu. Salony fryzjerskie i salony urody są współcześnie oblegane, często mamy kłopot żeby znaleźć dogodny termin, a kolejki są niesłychanie długie. Nie mniej jednak to nie tylko fryzjerzy i kosmetolodzy o nas dbają, ale także robią to lekarze specjaliści. Oczywisty jest fakt, że odżywianie musi być stosowane nie tylko od zewnątrz, ale przede wszystkim od wewnątrz, co bez wątpienia przynosi najlepsze efekty. Jedną z efektywniejszych metod poprawy kondycji skóry twarzy i głowy jest mezoterapia igłowa. Mezoterapia igłowa raczej nie jest pojęciem dobrze znanym, ale warto się z nim zapoznać, jeśli problem łysienia czy zniszczonej skóry nas dotyka. Sukces tego zabiegu leży w docieraniu odpowiednich substancji w głąb skóry, stosowane przy każdym rodzaju problemów skórnych i jest zalecane zarówno płci męskiej jak i płci damskiej.

Jeśli chodzi o skórę twarzy, mezoterapia igłowa jest bardzo skuteczna i w zasadzie to właśnie ta część ciała jest najczęściej temu zabiegowi poddawana. Skóra twarzy jest jedną z najdelikatniejszych i dlatego też szybko się niszczy. Wstrzykiwane substancje redukują zmarszczki. Terapię można zastosować pod oczy, w miejscu tak zwanych ,,worków”, która je w dużym stopniu zmniejsza lub całkiem niweluje. Mezoterapia twarzy działa skutecznie przede wszystkim biorewitalizacji i polega na uaktywniania kolagenu i elastyny. Od razu po mezoterapii skóra niestety nie jest zachęcająca i promiennie, pokazują się chwilowe zaczerwienienia i obrzęki; warto ten czas przeczekać, aby móc ujrzeć zadziwiające efekty poprawy stanu.

Wyróżniamy dwie metody w wstrzykiwaniu danych substancji: przy wykorzystaniu odpowiedniego pistoletu lub manualnie przy wykorzystaniu strzykawki i igły. Nie jest to zabieg chirurgiczny, a jedynie wprowadzanie minimalnych dawek specjalnych substancji, które mają w składzie, takie elementy jak kwas hiauluronowy, witaminy, peptydy, aminokwasy. Są one wprowadzane na głębokość 1-2 mm, prosto w miejsca z dolegliwościami. Zabieg mimo wstrzykiwania jest całkiem bezbolesny i przyjemny. Celem mezoterapii jest przywrócenie krążenia skóry. Jak sama nazwa wskazuje jest to terapia, czyli ciąg zabiegów, powinno się więc powtórzyć go kilka razy. Jaka jest najlepsza ilość i częstotliwość przeprowadzania zabiegów? Wszystko to jest zależne wyjściowego stanu skóry, rodzaju dolegliwości, preparatu jaki stosujemy oraz indywidualnych potrzeb.Na początku przeważnie jest to seria od 2 do 6 zabiegów co tydzień lub dwa tygodnie, następnie dla podtrzymania efektów kontynuuje się je co 2-4 miesiące. Taka seria daje dużo większe i bardziej długotrwałe efekty, niż jeden zabieg. Czego dokładnie możemy spodziewać się po mezoterapii twarzy? Na pewno jędrność i nawilżenie oraz redukcja zaczerwienienia i zmarszczek.Wszystkie efekty utrzymują się zadowalająco długo. Terapia ta nie tylko niweluje wcześniej powstałe schorzenia, ale także zatrzymuje powstawanie nowych, poprzez produkcje włókien kolagenowych oraz uruchamianiu procesów naprawczych.

Jeśli chodzi o włosy, ich wzrost jest dość skomplikowanym procesem, na który składają się trzy części. Przytrafiają się przypadki, gdy porost włosów zostaje zatrzymany. Taką przypadłość nazywamy łysieniem lub nadmierną utratą włosa. Nachodzi też pytanie, w którym momencie wypadanie jest kontrolowane, a w którym momencie należy zacząć się interesować czy nie jest to nadmierne wypadanie? Nie ma na to dokładnej. Teoretycznie utrata mniej niż 100 włosów na dzień jest sprawą bezpieczną, w takim wypadku terapie stanu włosów, powinno się rozpocząć powyżej liczby stu włosów, co jest już raczej widoczne. Jak leczyć tego rodzaju problem? Sposób leczenie jest wiele, od kosmetyków do smarowania skóry głowy po terapię laserową, jednak to właśnie mezoterapia igłowa jest jedną z najczęściej wybieranych, co może świadczyć o jej efektywności w tym zakresie pielęgnacji. Przeprowadzenie tego rodzaju terapii przy utracie włosów pomaga ponowić krążenie, i jednocześnie pobudzić wzrost nowych włosów.

Zabieg mezoterapii wydaje się bardzo trudny, co w rzeczywistości okazuje się nieprawdą. Pierwszym krokiem jest dokładne oczyszczenie skóry oraz nałożenie kremu znieczulającego w zależności czy osoba, tego potrzebuje. Następnym krokiem jest dezynfekcja i nakłuwanie. Same kłucia mogą być minimalnie wyczuwalne, ale pomimo tego pacjenci nie twierdzą, że jest to zabieg dotkliwy. Po przeprowadzonym zabiegu mezoterapii nie powinno się korzystać z kąpieli parowych, unikać opalania się oraz narażania skóry na zmiany termiczne. Bardziej szczegółowe informacje przedstawia specjalista na wcześniejszej konsultacji, tak aby całościowy przebieg kuracji był bezpieczny.

Kosmetyka estetyczna

Dekoracje weselne – ile to kosztuje

Jest wiele sposobów na udekorowanie sali weselnej i miejsca, w którym odbywa się impreza z okazji zaślubin. Zaliczają się do nich świecące napisy, które na pewno przykują uwagę. Ich znaczącym atutem jest to, że mogą mieć wiele, różnych zastosowań.

Zgodnie z panującymi, trendami, świecące napisy na przyjęciach weselnych to jedna z najczęściej wybieranych dekoracji przez Pary Młode. Dzieje się tak, ponieważ w relatywnie tani sposób, można przykuć uwagę zaproszonych i olśnić ich już na początku imprezy. Napisy świetlne emanują przyjemne ciepło, dlatego dobrym pomysłem jest ustawienie ich np. w okolicach miejsca przeznaczonego do tańca albo obok stanowiska kapeli. Jeżeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie – warto wówczas pomyśleć nad napisem, który będzie motywował przybyłych na przyjęcie do zabawy, np. „DANCE”.

Możemy także zdecydować się, na zawieszenie świecącego napisu na ścianie. Będzie to dobre wyjście, jeśli na naszym weselu udostępnimy bar z drinkami dla gości. Świecący napis, z daleka wskazujący miejsce, w którym ulokowany jest bar stanie się cennym dodatkiem. Para Młoda ma również możliwość wywieszenia napisu ze swoimi inicjałami, bądź też bardzo popularnym „MR&MRS” – nad drzwiami wiodącymi do sali weselnej.

Świecący napis jest idealnym tłem do sesji fotograficznych. Niebanalne ujęcia na jego tle mogą mieć niezwykle romantyczny charakter. Jeżeli postawimy na mniejszą wersję, to wówczas spokojnie takie litery mogą stać się ozdobą stołu Nowożeńców, dzięki której miejsca Młodej Pary będą konkretnie wyróżnione.

Dekoracja w postaci świecących napisów jest obecnie hitem na rynku dekoracji ślubnych. Warto się zdecydować na takie rozwiązanie, ze względu na spory wachlarz zastosowań w stosunkowo niskich cenach.

Istotnym elementem ślubu oraz wesela są kompozycje z balonów. Baloniki w różnych kolorach, balony z helem, balonowe ozdoby pojazdu weselnego, czy bardziej popularne – balony przedstawiające Państwa Młodych. Rozwiązań jest bez liku, a każde może sprawić, że nasze przyjęcie zostanie dodatkowo ubarwione.

Na pozór może się wydawać, iż dekoracje balonowe to nic nadzwyczajnego. Można je spotkać niemal na każdym weselu, ale stwierdzenie, że nie można w tym temacie wymyślić czegoś oryginalnego jest błędem. Prawdziwą furorę możemy zrobić, jeżeli sięgniemy na przykład po tańczące balony przypominające kształtem Młodą Parę – na pewno wywołamy dzięki temu sporo uśmiechów na twarzach osób biorących udział w przyjęciu weselnym, a i sami z pewnością będziemy zachwyceni. Ostatnimi czasy, zanotowaliśmy również zwiększoną modę na balony-olbrzymy, które wystrzeliwuje się podczas pierwszego tańca Młodej Pary, a więc jednego z najchętniej wspominanych momentów całego przyjęcia weselnego.

Jeżeli pragniemy nadać naszemu wspaniałemu przyjęciu jeszcze bardziej romantyczny charakter, to wówczas świetnym rozwiązaniem będą dla nas ledowe balony świecące, chociażby w kształcie serca. Takie w różnych kolorach będą się świetnie prezentować na zewnątrz gdy zajdzie słońce, ale także na korytarzu domu weselnego i na samej sali.

Na sali weselnej często spotykamy inne dekoracje, które prezentują się szczególnie efektownie. Balony mogą również stać się małym elementem uzupełniającym większe elementy dekoracyjne. W takiej sytuacji bardzo przydatne mogą być balony pastelowe. Baloniki w różnych kolorach z dużą dozą prawdopodobieństwa przypadną do gustu najmłodszej części naszych gości.

Jak wynika z tego wpisu, świat balonów praktycznie nie zna granic możliwości i każdy może w nim znaleźć coś dla siebie. Oryginalne kompozycje balonowe to doskonały wybór na ślub, wesele, ale również na inne eventy zorganizowane.

Planowanie wesela nie odbędzie się, bez planowania dekoracji na wesele, które uświetnią każdą część ceremonii. Ogromny wybór dodatków, jakimi można uświetnić wystój kościoła, sali czy samochodu, pozwoli na przygotowanie idealnej uroczystości. Dekoracje na wesele nie muszą być jednak wyszukane, ani drogie, by stanowiły doskonały element wystroju wnętrz, robiły wrażenie oraz były dobrze wspominane przez gości. Najlepiej wybrać takie elementy, jakie będą pasowały parze młodej oraz podkreślą charakter imprezy.

 

DEKORACJE ŚLUBNE DO KOŚCIOŁA

Podstawowym celem dekoracji ślubnych w kościele jest stworzenie niesamowitego nastroju. Dopasowuje się je do wnętrza budynku, by mogły dodać piękna i wyjątkowości ceremonii ślubnej, trzeba pamiętać, że nie może być ich zbyt dużo, aby nie naruszały wizerunku świątyni. Dekoracja kościoła bazuje głównie na dekoracji ołtarza, drogi do niego i naw bocznych. W tym przypadku najlepiej sprawdzają się świece, kwiaty oraz szarfy.

Latarenki, świeczniki, świece

Świece nadają wnętrzu unikalny klimat, szczególnie w półmroku panującym w kościele. Odpowiednie rozplanowanie miejsc, pozwoli na niezwykłe oświetlenie wystroju. Trzeba jednak pamiętać, aby były one poukładane z głową, aby nie przeszkadzały gościom w sprawnym poruszaniu się oraz nie stanowiły zagrożenia. Dostępnych jest wiele wspaniałych latarenek i świeczników, które nie tylko dodadzą klimatu wystrojowi, ale również zabezpieczą przed kapaniem wosku.

Szarfy, wstęgi, chodniki

Zazwyczaj szarfy i wstęgi wykonuje się z satyny lub tiulu. Rozwiesza się je wzdłuż ławek, by stworzyć korytarz, którym para młoda podejdzie do ołtarza lub przy samym ołtarzu. Szarfy mogą być gładkie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by dodatkowo udekorować je kwiatami, kokardami lub innymi ozdobami.

Dodatkowo drogę do ołtarza można pokryć dywanem lub chodnikiem, który uświetni wygląd przejścia oraz doda mu elegancji. Zwykle takie chodniki są w kolorze białym lub czerwonym.

Bukiety, kwiaty, płatki kwiatów

Kwiaty i bukiety mają szerokie zastosowanie. Będą doskonałe we wszystkich miejscach, jakie para młoda chce ozdobić. Trzeba też pamiętać, że lepiej zdecydować się na mniejszą liczbę kwiatów żywych oraz nie stosować sztucznych. Kwiaty będą odpowiednie przy ławach oraz przy ołtarzu. Co raz częściej rozrzuca się płatki kwiatów na drodze do ołtarza. Warto nie przesadzać z ilością dodatków. Płatki i dywan jednocześnie mogą stać się przesadą.

Kwiatowe pergole

Pergole są kwiatowymi łukami wyłożonymi kwiatowymi kompozycjami, które można umieścić nie tylko w kościele. Ta dekoracja weselna uświetni też wystrój sali lub będzie przyjemnym tłem do zdjęć weselnych. Niestety, jest to jedna z kosztowniejszych ozdób.

DEKORACJE WESELNE NA SAMOCHÓD

Przy dekoracji samochodu też można wykazać się pomysłowością. By ta inicjatywa nie kończyła się na wypożyczeniu specjalnego auta, można je także ozdobić różnego rodzaju spersonalizowanymi dodatkami.

Puszki, wstążki, kwiaty

Wciąż do najbardziej popularnych ślubnych ozdób samochodowych należą puszki, wstążki oraz kwiaty. Puszki przyczepia się z tyłu auta i są one dostępne w różnych wzorach i kolorach i mogą mieć ciekawe nadruki. Równie wysokim zainteresowaniem wciąż cieszą się także wstęgi na maskę samochodu, które można ozdobić kwiatami, kokardami, koralikami nawet balonami oraz innymi małymi ozdobami.

Tablice rejestracyjne i naklejki

Zarówno naklejki jak i tablice rejestracyjne można kupić w gotowych i spersonalizowanych formach. Da się je zamówić z ciekawymi grafikami weselnymi, które wpiszą się w przewodni motyw uroczystości, a także imionami, datą ślubu, czy zabawnymi tekstami.

DEKORACJE SALI WESELNEJ

Dekoracje weselne, które ozdobią salę weselną, są kluczowym elementem, który trzeba wybrać, planując ślub. Podstawowym priorytetem jest dekoracja stołów, a potem otoczenia oraz części wyznaczonej do tańca. Ogromną rolę spełniają tu często kompozycje kwiatowe, jednak w bardziej nowoczesnych projektach, dobrze sprawdza się też gra świateł scenicznych, które stworzą niesamowitą atmosferę. Wszystko zależy od motywu przewodniego, jaki interesuje parę młodą.

Otoczenie

Wystrój otoczenia zazwyczaj bazuje na motywie przewodnim wesela. Inaczej będzie udekorowana z uwagi na miejsce uroczystości, inaczej w stosunku do pory roku i upodobań młodej pary. Wszystkie te elementy muszą wzajemnie łączyć się tak, by utworzyć niepowtarzalny klimat. W tym przypadku ważny jest dobór kwiatów, oświetlenia, dekoracyjnych materiałów oraz wszelkich wiszących dodatków np. balonów, girland, czy papierowych kul.

Stoły

Stół z reguły ma najwyższą liczbę dekoracji ślubnych, dlatego przystrojenie go wymaga dbałości o detale. Wśród najczęstszych dekoracji na stół są nie tylko winietki, piękne serwetki, czy zastawa stołowa. Będą się tam również niewielkie podarunki dla gości, bieżniki i obrusy, aranżacje kwiatowe i świece. Dostępne są także śmieszne dodatki, jak na przykład menu, regulaminy wesela albo podziękowania.

Krzesła

W przypadku krzeseł najczęściej wykorzystywaną dekoracją ślubną są pokrowce, jakie można dopasować pod względem wzorów i kolorów. Ponadto jest sporo ofert ciekawych zawieszek, wstążek, kokard, drobnych świateł, girland oraz oczywiście kwiatów, którymi można przystroić siedzenia dla pary młodej oraz dla gości.

Dodatki

Wśród wielu dodatków, często dostępna jest także księga gości na wyjątkowe życzenia oraz plakaty i ankiety, które będą doskonałą pamiątką. Z kolei fotobudka uświetni zabawę weselną, dzięki śmiesznym rekwizytom do zdjęć. Ofert z dekoracjami ślubnymi jest mnóstwo i z pewnością każda z par znajdzie coś dla siebie.

LaRosa dekoracje ślubne

Zabiegi na obwisłą skórę ramion

Niezgrabne ramiona i zwiotczała skóra w tym miejscu, jest niesłychanie często zmorą wielu kobiet jak i mężczyzn. Wygląda to nieatrakcyjnie, szczególnie, w ciepłe dni, gdy chcemy nałożyć na siebie coś lżejszego z odkrytymi ramionami. Sporo osób w takiej sytuacji wstydzi się odsłonić ramion i ,,kisi” się w długim rękawie. Musimy przyznać że na dłuższą metę może to być bardzo uciążliwe. Przede wszystkim zabiera to pewność siebie, a także jest to spory urodowy problem, który często trudno rozstrzygnąć. Jak powstaje ta obwisła skóra, nazywana również pelikanami? Te tak zwane pelikany, pojawiają się u osób w każdym wieku i o wszystkich sylwetek. Najbardziej oczywistą przyczyną jest starzenie się ciała, która traci elastyczność, wywołane przez genetyczny proces oraz gwałtowne schudnięcie w ekspresowym tempie w skutek czego skóra ramion zostaje rozciągnięta. Pozostałe powody to nadmiar tkanki tłuszczowej, utrata mięśni, czynniki hormonalne albo po prostu genetyczna tendencja organizmu do zatrzymywania wody dokładnie w tym miejscu. Sporo osób stara się ratować odpowiednią dietą, pielęgnacją i wysiłkiem fizycznym, co jak najbardziej jest jakimś pomysłem, skutecznym w niektórych przypadkach, jednak nie w każdym. Co więc należy zrobić gdy te metody nie pomagają?

Bez wątpienia, możemy skorzystania z bardzo efektywnych zabiegów medycyny estetycznej. Jest kilka procedur estetycznych, które ujędrniają ramiona. Według ekspertów niezbędna jest indywidualna konsultacja, często przeprowadzenie badań oraz studium przypadku, w celu wybrania, który zabieg poniesie za sobą najbardziej widoczne efekty. Dla osób u których pelikany wytworzyły się w wyniku nadmiaru tkanki tłuszczowej, odpowiednim zabiegiem jest lipoliza, jest to po prostu metoda pozbywania się tłuszczu w określonych częściach ciała nadając kształt sylwetce, w tym wypadku ramionom. Jest to zabieg nieoperacyjny polegający na rozpuszczaniu tkanki tłuszczowej wewnątrz ciała. Mamy pewność braku efektu jo-jo oraz stałego efektu smukłych ramion. Jest to nowoczesna i niedroga metoda. Karboksyterapia natomiast stosuje możliwości dwutlenku węgla. Jest to idealne rozwiązanie dla przypadków gdy skóra obwisła z powodu starzenia, gdyż poprawia krążenie krwi i produkowanie włókien kolagenowych. W efekcie tkanki skórne są lepiej odżywione. Jest to zabieg jak najbardziej bezpieczny oraz szybki ponieważ trwa zaledwie parę minut. Dostępne są również nici liftingujące, czyli inaczej lifting bez skalpela. Nici są wszczepiane pod powierzchnie skóry i unoszą skórę tworząc pewnego rodzaju ,,konstrukcję”, widoczna jest poprawa elastyczności skóry. Tego typu zabieg jest dedykowany przede wszystkim osobom, które mają bardzo widoczne pelikany, a ich skóra jest skórą dojrzałą. Bardziej ingerujący w ciało, bardziej skomplikowany zabieg to świetnie znana liposukcja. Liposukcja oczywiście także bazuje na usuwaniu tkanki tłuszczowej w konkretnych miejscach, w tym wypadku jest to jednakże operacja. Jak to działa? Po skórę pacjenta wprowadza się malutką rurkę, która wysysa tłuszcz z organizmu. Poprzedzone jest to wstrzyknięciem wewnątrz skóry substancji, która rozpuszcza tkanki co pomaga w usuwaniu ich. Jest to zabieg chirurgiczny i może być bolesny dlatego też wykonuje się go stosując znieczulenie. Niestety, dlatego, że jest to metoda tak złożone i pozostawiające nas z trwałymi efektami trzeba za niego dość dużo zapłacić. Ceny wahają się od około 3 tysięcy do nawet 8 tysięcy złotych w różnych salonach. Liposukcja jest też zabiegiem wymagającym, jako że należy długo przed nim rzucić palenie papierosy i krótko przed odrzucić niektóre specyfiki. Dodatkowo, pacjent jest zobowiązany do wykonania potrzebnych badań i dostarczenia ich specjaliście, który będzie wykonywał operację, tak aby ten miał możliwość zdecydowania czy osoba spełnia wymagania zdrowotne. Sama operacja zajmuje kilka godzin a po jej wykonaniu ciało jest obrzęknięte i pojawiają się krwiaki, które oczywiście samoczynnie ustępują w okresie do miesiąca. Również na efekty musimy trochę czekać, stu-procentowy efekt jest zauważalny po 6-ciu miesiącach. Salony medycyny estetycznej mają w ofercie także zabiegi przy użyciu fal radiowych. Fale te produkują odpowiednie ciepło przegrzewają komórki tłuszczowe w głębszych warstwach skóry. Rozgrzanie sprawia, że komórki rozpadają się, czyli tak jak w przypadku liposukcji. Wykorzystanie fal radiowych od liposukcji różni się tym, że jest to metoda całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna oraz mniej skomplikowana. Skuteczność działania fal może być zauważalna już po jednorazowym zabiegu, natomiast gdy chcemy zobaczyć efekt trwały należy mieć świadomość tego, że zabieg powinien być powtarzany kilkukrotnie czyli przynajmniej 5-8 razy. Jednorazowo jest to koszt od 200 do 400 złotych.

Efekty na pewno wzmocni odpowiednie ćwiczenia, które jeszcze bardziej uelastycznią ciało i skórę, nie zapominajmy też o wcześniej wspomnianej zdrowej diecie, która pozostawi naszą skórę, przy okazji skórę ramion, w lepszej kondycji. Smukłe ramiona dają pewność odzyskania pewności siebie oraz atrakcyjnego wyglądu.

Więcej na  https://www.beautymedica.pl/

Depilacja woskiem – samodzielnie czy u kosmetyczki?

Istnieje wiele metod, dzięki którym możemy mieć gładką skórą na dłużej. Likwidowanie niepotrzebnego owłosienia to niezwykle powszechna praktyka. Wśród różnych sposobów wciąż niesłabnącym uznaniem odznacza się depilacja woskowa. Ta od lat używana metoda pozwala usunąć włoski z różnych części ciała na bardzo długo. Salony kosmetyczne proponują specjalistyczne zabiegi depilacji woskiem. Z kolei w sklepach można kupić zestawy, które umożliwiają wykonanie depilacji samodzielnie. Pomimo tego, że rodzaj zabiegu jest trochę bolesny, zdobył wielką popularność. Wszystko dzięki temu, że to prosty i szybki sposób na pozbycie się niepotrzebnego owłosienia. A rezultaty utrzymują się nawet przez parę tygodni.

Jak działa depilacja woskowa?

Depilacja woskowa, chociaż nie zalicza się do najprzyjemniejszych, wyróżnia się jako prosty zabieg likwidowania włosów. Cały sekret tkwi w tym, że na obszar ciała, z której mają być usunięte, aplikuje się wosk, za pomocą którego wyrywa się włosy. Trzeba wiedzieć, że wosk powinien być tylko odrobinę rozgrzany do półpłynnej formy, aby nie parzył. Na rozprowadzony na skórze wosk nakłada się kawałki materiału i czeka do chwili, aż wosk zastygnie. Dopiero potem materiał odrywa się nagłym ruchem przeciwnie do kierunku wzrostu włosa. Dzięki temu, że wosk wnika do wnętrza, włosy wyrywają się wraz z cebulkami.

Chociaż depilację woskiem da się przeprowadzić samemu, zalecane jest korzystanie z ofert salonów kosmetycznych. Wprawiona kosmetyczka zajmuje się depilacją woskową profesjonalnie. Dzięki temu zabieg trwa krócej i daje pewność odpowiedniego wykonania. Co więcej przy profesjonalnych zabiegach depilacji woskowej, kosmetyczki używają specjalnych kosmetyków, które znieczulają na czas zabiegu, a po nim spowalniają odrost włosków. Obszarami, które można depilować woskiem są nie tylko nogi i pachy, ale też wąsik, ramiona, ręce lub pachwiny i bikini głębokie.

W jaki sposób przygotować się do zabiegu depilacji woskiem?

Na zabieg depilacji woskową dobrze jest się przyszykować. Na parę dni przed depilacją warto wykonać porządny peeling, który usunie martwy naskórek. Nie należy jednak korzystać z solarium ani poddawać się zabiegom kosmetycznym, jakie mogłyby uwrażliwić skórę. W dzień zabiegu lepiej nie natłuszczać się kremami i balsamami, ponieważ mogą utrudniać przywieranie wosku.

Również długość włosków podczas zabiegu jest ważna. Jeżeli będą za krótkie, okażą się niełatwe do wyrwania. Z kolei za długie mogą powodować większy dyskomfort w trakcie usuwania. Planując depilację woskową warto zaczekać, aż włoski urosną na długość około pół centymetra. Wtedy łatwo wlepią się w wosk, a depilacja przyniesie oczekiwane rezultaty.

Przed zabiegiem depilacji woskiem należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Depilacji woskowej nie należy przeprowadzać w przypadku świeżych skaleczeń, blizn czy widocznych naczynek włosowatych. Wszystkie pieprzyki i brodawki muszą być zgłoszone, aby podczas zabiegu ich nie uszkodzić. Warto też dowiedzieć się, które choroby uniemożliwiają wykonanie zabiegu. Wszystkie informacje dotyczące przeciwwskazań powinny być udostępnione przez kosmetologa.

Warto też ocenić ile czasu skóra zazwyczaj potrzebuje na regenerację. Po depilacji woskowej może być lekko opuchnięta i zaczerwieniona. Z tego powodu lepiej nie korzystać z zabiegu niedługo przed ważnym wydarzeniem.

W jaki sposób zadbać o skórę po zabiegu depilacji woskowej?

Po zabiegu szczególnie ważne jest kojenie podrażnień i zaczerwienienia. W tym celu należy zatroszczyć się o odpowiednie nawilżenie skóry. Po zabiegu depilacji woskowej sprawdzają się produkty z dodatkiem aloesu albo panthenolu, które wykazują działanie kojące podrażnienia. Pozostałe używane kosmetyki powinny być przeznaczone dla skóry wrażliwej.

Aby nie narażać skóry na zwiększenie podrażnień, niewskazane używać dezodorantów, kosmetyków perfumowanych czy zawierających w składzie alkohol. Te ostatnie mocno wysuszają skórę. Podwyższona temperatura także może mieć negatywny wpływ na stan skóry po zabiegu depilacji woskowej. Dlatego na parę dni lepiej unikać łaźni parowej, jacuzzi lub gorących kąpieli.

Zalety depilacji woskowej

Wielką zaletą depilacji woskiem jest to, że usunięte włosy nie odrastają przed kolejne 3-5 tygodni. Regularne wizyty w gabinecie kosmetycznym i częste usuwanie włosów je osłabia, co sprawia, że ich usuwanie jest jeszcze łatwiejsze i jeszcze bardziej komfortowe. Dodatkowo delikatniejsze i cieńsze włosy są mniej widoczne. Chociaż depilacja woskowa nie zalicza się do najprzyjemniejszych, w porównaniu do innych metod nie wywołuje pieczenia i swędzenia po zabiegu.

Depilacja woskowa daje długi efekt, z uwagi na to, że włosy usuwane są wraz z cebulkami. Ponadto można z niej korzystać w stosunku do prawie każdej partii ciała. A efekt gładkiej skóry uzyskiwany jest od razu po zabiegu. Co więcej depilacja woskowa jest ogólnodostępna. Proponuje ją wiele salonów kosmetycznych pełnych profesjonalnej obsługi, która, wykona zabieg starannie i poprawnie. Przede wszystkim depilacja jest także bezpieczna.

Strona używa plików cookies.